10 oktober 2019 – Op Enka groeit! En het is goed om te zien dat mensen zich ook steeds meer betrokken voelen bij de manier waarop. Op donderdag 10 oktober kwamen zo’n 75 buurtbewoners en ouders van de Oranje Nassauschool naar de info avond over de buitenruimte van het kantinegebouw. Het karakteristieke gebouw vormt immers straks het hart van de wijk en een groeiende groep bewoners spant zich in om daar echt iets moois van te maken. Op de avond werd uitgelegd welke stappen er al gezet zijn in dat proces en hoe de bewoners, in coproductie met de gemeente, de eigenaar en de gebruikers van het pand verder willen gaan.

Naar aanleiding van de schets buitenruimte die bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning werd ingediend, zijn de schoolpleincommissie en de commissie verkeersveiligheid in gesprek gegaan met de partijen. Er waren direct zorgen over de ruimteverdeling tussen de parkeerplaats en Kiss & Ride en het schoolplein. Met name de kwaliteit van deze omgeving voor de kinderen EN de omwonenden waren reden tot zorg. Die zorgen werden door alle partijen gedeeld; er is vervolgens samen gemeten en gerekend om te kijken of er ruimte zou kunnen zijn voor een verbeterslag.

Meten en voorwaarden

Na een maandenlang proces heeft wethouder De Pater besloten dat er genoeg aanwijzingen zijn om bij de opening van het Kantinegebouw te experimenteren met het afwijken van de algemeen geldende normen: de parkeerdruk in de directe omgeving is overdag ontspannen, de gemiddelde afstand naar school ver onder het gemiddelde (250 meter waardoor de grote meerderheid komt lopen of fietsen) en de ruimtelijke verdeling is scheef (750m2 schoolplein in plaats van huidige 2000m2 en ruim 1000m2 voor parkeren). De gemeente werkt mee mits er draagvlak is, de financiën zelf worden geregeld en een nieuw plan niet tot overlast leidt voor omwonenden.

Wilt u zich aanmelden om mee te denken over de inrichting van de ruimte, de goede afwikkeling van het verkeer? Heeft u goede ideeën voor ontwerp, aanleg, onderhoud of monitoring? Stuur dan een mail naar schoolplein@op-enka.nl met als onderwerp ‘Meedenken’.

De partijen gaven aan dat er minimaal 14 parkeerplaatsen op het terrein nodig zijn, maar dat het overige deel gebruikt kan worden om in een tijdelijke opstelling te zoeken naar een kwaliteitsverbetering. De partijen staan nu op het punt om daar de ontwerpfase mee in te gaan: een open zoektocht naar wat zou kunnen werken, wat eventuele win-wins kunnen zijn, en hoe we gaan zorgen dat de nieuwe invulling voor iedereen geslaagd is. De tijdelijke inrichting zal moeten uitwijzen of het voor iedereen kan werken op een nieuwe manier.

Partijen en dromen

Talitha Nijland (buurvrouw van het Kantinegebouw) en Jolanda Jager (ontwerpster van schoolplein bij huidige gebouw) deelden met hun zaal hun droom voor de buitenruimte. Sjoerd Brandsma (buurman en landschapsarchitect) schetste wat voorbeelden van een groen en gezond schoolplein en nodige iedereen uit om mee te denken. Ferry Ruijtenberg (Bzzzonder) en Leo Trommel (directeur ONS) gaven aan hoe zij het gebouw en haar buitenruimte als hart van de wijk willen ontwikkelen. Nadat Ibrahim Palaz de aanwezigen vertelde over de komende stappen in het zoekproces, sloot Monique Knuist af met een toelichting op de eerst volgende stap: de draagvlakmeting. De inwoners van het Carré krijgen een persoonlijke code per huishouden en moeten in de komende twee weken aangeven of ze wel of niet achter het experiment staan. Het opkomstpercentage (50%) en de uitkomst (minimaal 60% voor) bepalen of we verder kunnen gaan of dat het schetsontwerp zo blijft.

Zorgen en meedoen

De vragen en zorgen uit de zaal maakten nog maar eens duidelijk dat het een complex vraagstuk is: het inrichten van onze openbare ruimte betekent dat we keuzes moeten maken en daarin moeten we uiterst zorgvuldig te werk gaan. Zorgen over de effecten op het verkeer rondom het gebouw, over de eventuele parkeerdruk en het gedrag van ouders zijn punten die mee zullen worden genomen in zowel het ontwerpproces als de monitoring. De aanwezigen werden nadrukkelijk uitgenodigd om daar een actieve rol in te spelen. En dat geldt uiteraard ook voor u!