Een afvaardiging van de werkgroep parkeervergunningen is op 28 november jl. op bezoek geweest bij wethouder Peter De Pater om te praten over het parkeervergunningenbeleid op Enka en welke verbeteringen mogelijk zijn. De aanleiding voor het gesprek was de discussie en vragen in de gemeenteraad over de situatie op Enka.

Geschiedenis
In 2016 hebben we ook met wethouder Meijer gezeten om het beleid en de knelpunten daarin onder de aandacht te brengen. Naar aanleiding daarvan heeft het college besloten het parkeervergunningenbeleid wel te handhaven, maar de vergunningen kosteloos te verlengen van 2016 naar 2017.
In het jaar daarop is besloten de parkeervergunningen kosteloos te verlengen tot de openstelling van de Park en Ride garage bij het station. Dat is mede naar aanleiding van een bewonerspeiling die we hebben gehouden over de vraag of het parkeervergunningenbeleid is gewenst of niet. Hieruit bleek dat het merendeel van de Enka-bewoners niet tevreden is met het huidige parkeervergunningenbeleid.
Overigens moeten bewoners die nieuw in de wijk komen wonen, voor de eerste keer wel een vergunning aanschaffen tegen de reguliere prijs.

We zijn van mening dat de parkeervergunningen nog steeds onnodig zijn en dat deze pas eventueel kunnen worden ingevoerd als er overlast is, en dan zone-gewijs (dicht bij het station eerder, verder weg later). Overigens is dat de facto voor een deel al zo omdat de parkeervergunningzone niet geldt bij het Van Hallhof, de Vlashoek en een deel van de Viscoselaan.
Daarnaast laat de praktische uitwerking van het beleid te wensen over mbt bezoekersparkeerkaarten. Bewoners die zich aan de regels willen houden kunnen in sommige omstandigheden niet al hun bezoek ontvangen zonder de regels te moeten overtreden (of het bezoek een kilometer te laten lopen).

Uitleg wethouder de Pater
De vergunningen zijn destijds ingevoerd omdat het nieuwe station er snel aan zou komen en daarmee ook een betaald parkeren garage zou worden ingevoerd. Daardoor viel het te verwachten dat forenzen gaan uitwijken naar parkeren in de wijk. Ook voor langparkeerders die bijvoorbeeld naar Schiphol gaan zouden dan sneller in de wijk gaan parkeren, ondanks dat ze misschien 15 minuten moeten lopen. Op dit moment is de planning dat februari 2020 de aanbesteding van het station opnieuw start. De verwachting is dan dat er december 2020 gestart kan worden met het station. Daarna zal snel het (nu nog gratis) P&R terrein bij de Badweg verdwijnen. Vanaf dan is te verwachten dat meer forenzen in de wijk zullen parkeren. In de planning van de spoorzone zullen eerst de projecten rond de sporen worden aangepakt. Rond 2024 zullen aan het einde de nieuwe P&R garage en fietsenstalling worden gebouwd. De (nu nog) kosteloze verlenging zal tot de komst van de nieuwe P&R duren.

Gevoelens in de wijk
De bewoners vertellen over de gevoelens die in de wijk leven over de parkeervergunningen. Het is een onderwerp dat telkens weer oppopt omdat de vergunningen naar de mening van veel bewoners onnodig en oneerlijk zijn. Uit de peiling van juni 2017 bleek dat onder de respondenten ruim 93% het niet een is met het vergunningenbeleid. Dat zal waarschijnlijk niet veel zijn gewijzigd, aangezien de wijk sindsdien vooral is uitgebreid aan de kant van Enka die het verste weg ligt van het station. Het argument dat men moet “wennen” aan de vergunningen wordt als onzin gezien omdat dit al 8 jaar lang duurt. Ook vinden veel mensen dat het niet zo zou moeten zijn dat bewoners zouden moeten betalen, maar juist de veroorzakers van de (eventuele) overlast

Aantal beschikbare parkeerplaatsen
Hiernaast zijn er zo nu en dan opmerkingen over het aantal parkeerplaatsen. De verdeling van (beschikbare) plaatsen is onevenredig verdeeld over de wijk. Zo is het vaak druk rond de Enkalaan. Aan de bosrand aan de Van den Boschlaan zijn er juist vaak veel vrije plaatsen. De response van de gemeente is dat het totaal aantal ruim voldoende is op elk moment van de dag, maar dat niet iedereen altijd voor de deur kan staan.

Parkeren bezoekers
De huidige regeling voor bezoekers is niet passend. De bezoekerspas is voor maximaal 1 auto zodat in sommige situaties (bij meer dan 1 bezoeker) de bezoekers vaak ruim 15 minuten moeten lopen naar een parkeerplaats buiten de parkeervergunningszone.
De gemeente geeft aan dat er plannen zijn om in 2020 over te gaan op een digitaal parkeervergunningsysteem in de gehele gemeente. Hiermee zal het aanvraagproces en ook het bezoekersparkeren vergemakkelijkt worden. Gedacht wordt aan een soort tegoed waarmee je via een app a la parkmobile voor bezoek op kenteken kunt laten parkeren. De details moeten nog worden uitgewerkt.

Handhaving
Momenteel is de handhaving op aanvraag. Na melding van overlast zullen handhavers de wijk in gaan om overtreders te beboeten. Met het digitale systeem zal handhaving eenvoudiger en goedkoper worden. Voor een “scanauto” is Ede wat te klein, maar een “scanfiets” past natuurlijk ook beter in een duurzame omgeving zoals Op Enka.

Deelautos
De bewoners stellen voor om deelautos – zowel de autos die eigendom zijn van de deelplatformen als ook de autos van prive eigenaren – vrij te stellen van een parkeervergunning. De wethouder reageert positief en belooft hier binnenkort op terug te komen.

Bestemming opbrengsten
Eén van de bezwaren van de bewoners is dat er onnodig betaald moet worden omdat het station nog lang niet klaar is dus het lijkt meer een belasting voor Enka bewoners. Het argument van de gemeente is dat het achteraf nagenoeg onmogelijk is om een parkeervergunningbeleid in te voeren, dus afschaffen is niet aan de orde. Uiteindelijk heeft de gemeente dit parkeerbeleid ingesteld in het belang van de bewoners om overlast door treinforenzen te voorkomen. De bewonerscommissie stelt voor om de opbrengst te bestemmen aan de wijk om wat meer draagvlak te krijgen. De wethouder stemt toe om dit te bestuderen.

Uitzonderingen
Er is één straat die uitgezonderd is van de parkeervergunningen. Het argument destijds was dat het zodanig ver van het station was dat overlast niet te verwachten was. Dit is uiteraard een valide argument maar er zijn meer straten die aan diezelfde voorwaarden voldoen, maar waarvoor nog geen uitzondering gemaakt wordt. De wethouder geeft aan dit opnieuw te beoordelen om te bepalen of andere straten ook uitgezonderd kunnen worden waar geen overlast te verwachten is. Dit op basis van rapporten waarin onderzocht is hoever mensen bereid zijn om te lopen om een paar Euro uit te sparen.